Changes in language about IDD, mental illness, disability in different countries in different languages

Anna Perkowska-Klejman[1], Magda Lejzerowicz [2], Julien-Ferencz Kiss [3], Florica Ortan [4], Rolf Magnus Grung [5], Dag Dæhlen [6], Lynne Marsh [7] & Sam Abdulla [8]

See authors' affiliations

[1] The Maria Grzegorzewska University,  Poland, aperkowska@aps.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-4601-9877

[2] The Maria Grzegorzewska University,  Poland, mlejzerowicz@aps.edu.pl,

[3] University of Oradea, Romania, Julien.kiss@uoradea.ro

[4] University of Oradea, Romania, Florica.ortan@yahoo.com

[5] Oslo Metropolitan University, Norway, Rgrung@oslomet.no

[6] Oslo Metropolitan University, Norway, Ddaehlen@oslomet.no

[7] Queens University Belfast, Northern Ireland, L.Marsh@qub.ac.uk

[8] Edinburgh Napier University, Scotland, S.Abdulla@napier.ac.uk

 

 

Abstract

DOI: 10.5281/zenodo.8387810

The use of language to construct and drive societal and professional approaches to intellectual and developmental disabilities have undergone significant change across the 20th and into the 21st century throughout Europe. The changes in political, professional and colloquial language reflect increasingly inclusive practices and recognition of human rights based approached to people with IDD internationally.

10.5281/zenodo.8387810

Keywords: Language, Discourse, Disability, Official Language, Colloquial Language.

References

Atherton, H. (2011) “Eugenics: the creation and maintenance of difference”. In: Atherton, H.L. & Crickmore, D.J. eds. Learning disabilities towards inclusion (6th ed). Elsevier. Pp. 37-38

Brătescu, G. (1994). Freud și psihanaliza în România. București: Humanitas.

Cwirynkało, K., Antoszewska, B. (2010). „Aktualne podejścia w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualna”, In: Przybyliński S. eds. Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą, , Olsztyn: Wydawnictwo UWM. Pp. 93-104.

Davis, L. (1997). Enforcing Normalcy: Disability, Deafness and the Body. London: Verso.

Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116).

Department of Health (2012). Transforming care: A national response to Winterbourne View Hospital Department of Health Review: Final Report: London https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213215/final-report.pdf

Department of Health, (2001). Valuing people: a new strategy for learning disability for the 21st century. A white paper. London: HMSO. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/250877/5086.pdf

Dunn, D.S., Andrews, E.E. (2015). “Person-first and identity-first language: Developing psychologists’ cultural competence using disability language”. American Psychologist, 70(3), 255–264.

Dykcik, W. (1998). Pedagogika specjalna, Poznań: Wydawnictwo UWM.

Equality Act (2010) https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents

Fjermeros, H. (2014).  Åndssvak! – et bidrag til sentralinstitusjonenes og åndssvakeomsorgens kulturhistorie [Mentally weak! – a contribution to the cultural history of central institutions and the care for the mentally weak]. Universitetsforlaget. A chapter is available from file:///C:/Users/rgrung/Downloads/87-Chapter%20Manuscript-2963-1-10-20191118%20(2).pdf

Gates B, Mafuba K (2016). “Use of the term ‘learning disabilities’ in the United Kingdom: issues for international researchers and practitioners”. Learning Disabilities: A Contemporary Journal. 1;14(1):9-23.

Gherguț, A. (2005). Sinteze de psihopedagogie specială. Iași: Polirom.

Giełda, M. (2015). „Pojęcie niepełnosprawności,” In: Giełda, M. Raszewska-Skałecka, R.  eds. Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Pp. 17–32.

Goffman, E., (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawinctwo Psychologiczne.

Grue, J. (2014). Disability and discourse analysis. Taylor & Francis group.

Guidelines for Writing About People With Disabilities, https://adata.org/factsheet/ADANN-writing

Health Service Executive, (HSE), (2011). Time to Move On from Congregated Settings: A Strategy for Community Inclusion. Ireland. https://www.hse.ie/eng/services/list/4/disability/congregatedsettings/time-to-move-on-from-congregated-settings-%E2%80%93-a-strategy-for-community-inclusion.pdf

House of Commons Health and Social Care Committee (2021). The treatment of autistic people and people with learning disabilities Fifth Report of Session 2021–22. House of Commons: London https://committees.parliament.uk/publications/6669/documents/71689/default/

Hulek, A. (1969). Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów, Warszawa: Państw. Zakł. Wydaw. Lekarskich

Języki radykalnej wrażliwości, (2020). Rozmawiają Liliana Piskorska, Agnieszka Róż i Margaret Amaka Ohia-Nowak, https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/jezyki-radykalnej-wrazliwosci,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r. nr 50 poz. 475).

Kilgannon, D. (2021). “A ‘forgettable minority’? Psychiatric Institutions and the Intellectually Disabled in Ireland, 1965-84.” Social history of medicine : the journal of the Society for the Social History of Medicine. [Online] 34 (3), 808–827.

Kiss, J.F. (2013). Istoria psihologiei în România. Tipare și factori ai evoluției în perioada totalitară și postdecembristă. București: Editura didactică și pedagogică.

Kotowski, S. (2008). Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT.

Lavanya N., Anjumkhan, M. (2021). Language of the Oppressed: Boon of Nature and Curse of Humans in the Life of a Refugee. Language, Discourse & Society, vol. 9, no. 2(18), 2021, 81-88.

Lejzerowicz M., Podstawka K. (2020). “Developing authorship of own’s life in the learning process. Autoethnography”. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 22-29.

Lejzerowicz M., Podstawka K. (2021). „Rozwijanie autorstwa własnego życia studenta z niepełnosprawnością w relacjach społecznych”. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 41, 148-166.

Lejzerowicz, M. (2020). „Edukacja inkluzyjna a przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych”. In: Głodkowska, J. eds. Dydaktyka specjalna. Od konstruktów teoretycznych do modeli badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pp. 252-274.

Lejzerowicz, M., Podstawka, K. (2021). „Autorstwo własnego życia studenta z niepełnosprawnością a doświadczenia edukacyjne i społeczne”. In: Niedbalski, J. Racław, M.  Żuchowska-Skiba, D. eds. „Przestrzenie (nie)pełnosprawności. Studia nad niepełnosprawnością z perspektywy młodych badaczy”. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pp. 49-72.

Liebowitz, C. (2015). “I am disabled: On identity-first versus people-first language.” https://thebodyisnotanapology.com/magazine/i-am-disabled-on-identity-first-versus-people-first-language/

Lipińska–Lokś, J. (2021). The Change in Thinking about Social Integration of People with Disabilities in Educational Context. Czech-polish historical and pedagogical journal, 12(2):43-52.

Maguire, R. et al. (2019) Talking about learning disability: promoting positive perceptions of people with intellectual disabilities in Scottish schools. International journal of developmental disabilities. [Online] 65 (4), 257–264.

Marini, I in Marini, I., Graf, N. Millington, M. (2011). Psychosocial Aspects of Disability in ‘The History of Treatment Toward People With Disabilities’ 2nd Ed.

Meld. St. 23 (1977-78). Funksjonshemmede i samfunnet. Sosialdepartementet. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1977-78&paid=3&wid=b&psid=DIVL1556

Meld. St. 8 (1998-99). Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-8-1998-99-/id430886/

Meld. St. 88 (1966-67). Om utviklingen av omsorgen for funksjonshemmede. Sosialdepartementet. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1966-67&paid=3&wid=c&psid=DIVL2473

Miclea, M. (2000). “Spiritul de fineţe şi spiritul de geometrie. Dialog cu profesorul Ioan Radu”. Cogniţie, Creier, Comportament. 4 (2-3), 137-141.

Mwangi, O. G., Mwangi, C.W. (2019). The Securitization of Political Discourse in Reinforcing Regimes of Power in Kenya. Language, Discourse & Society. vol. 7, no. 2 (14), 2019, 55-72.

NOU 2001:22 (2000). Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Sosial- og helsedepartementet.

Odrowaz-Coates, A. (2018). Soft power of language in social inclusion and exclusion and the unintended research outcomes. Language, Discourse, & Society, vol. 6/2 2018, 15-30.

Pągowska, M. (2017). Disability Studies in scientific and didactic perspective – sources and interpretations. In: Głodkowska, J. Gasik,  J.M. Pągowska, M. eds. Studies on disability. International Theoretical Empirical and Didactics Experience, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pp. 11-23.

Preda, V. (2015). “În loc de prefață. Școala clujeană de psihopedagogie specială. Repere istorie.” In: Roșan, A. eds. Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. Iași: Polirom.

Richardson, M. (2005) “Critiques of segregations and eugenics”. In: Grant, G. Goward, P., Richardson, M. & Ramcharan, P. eds. Learning Disability A life Cycle Approach to Valuing People. Maidenhead: Open University Press. Pp. 71- 72

Russell, S., Mammen, P. and Russell, P.S.S. (2005). “Emerging trends in accepting the term intellectual disability in the world disability literature”. Journal of Intellectual Disabilities, 9(3): 87-192.

Schalock, R.L., Luckasson, R.A. and Shogren, K.A. (2007). “The renaming of mental retardation: Understanding the change to the term intellectual disability”. Intellectual and developmental disabilities, 45(2): 116-124.

Scottish Executive. (2000). The Same as You? Edinburgh: Scottish Executive.

Sherrill, C. (2010). Language matters: from” mental retardation” to” intellectual disabilities”. Palaestra, 25(1), Pp.54-56.

Shuttleworth, G. E. (1913). “The Mental Deficiency Act, 1913: The General Scope of Its Provisions”. The Hospital. 55 (1424): 35–36.

Skundberg, Ø. (2019). “Den historiske klassifiseringen av mennesker med psykisk utviklingshemming og Downs syndrom”.  Spesialpedaogikk 4. Retrieved from https://utdanningsforskning.no/artikler/2021/den-historiske-klassifiseringen-av-mennesker-med-psykisk-utviklingshemming-og-downs-syndrom/

Smith, S.E., McCann, H.P., Urbano, R.C., Dykens, E.M. and Hodapp, R.M. (2021). “Training Healthcare Professionals to Work With People With Intellectual and Developmental Disabilities”. Intellectual and Developmental Disabilities, 59(6): 446-458.

Thomas, C. (1999). Female forms: Experiencing and understanding disability. Buckingham: Open University Press.

Twardowski, A. (2018). „Społeczny model niepełnosprawności. Analiza krytyczna”. Studia Edukacyjne, 48, 107–108.

Uloba – Independent Living Norge (2021). Retrieved 11.25.2021 from https://www.uloba.no/?gclid=Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GRcx213EgzPv5mXaVzpjo-tMr96B4nAcO7qpZ5gwXIBL4TiUg25gEoaAnExEALw_wcB

Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201).

Walmsley, J. (2001). “Normalisation, emancipatory research and learning disability”. Disability and Society, 16(2), 187–205.

Wehmeyer, M.L. (2014). “Self-determination: A family affair”. Family Relations, 63(1), 178–184.

WHO. (1980). International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease, published in accordance with resolution WHA29.35 of the Twenty-ninth World Health Assembly, Genewa, https://apps.who.int/iris/handle/10665/41003

WHO. (2001). Międzynarodowa klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Genewa, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42407/67/9241545429_pol.pdf,

WHO. (2009). Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). https://apps.who.int/iris/handle/10665/43833

WHO. (2016). Definition: intellectual disability, https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability